Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN DOOR IMPACTz

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst inzake van door IMPACTz  uit te brengen adviezen of te verrichten diensten, althans voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en IMPACTz  niet schriftelijk is afgeweken. In geval van verschil tussen de (getekende) offerte en deze algemene regels geldt de (getekende) offerte.

2. UITVOERING OVEREENKOMST

2.1 Opdrachtgever stelt IMPACTz  alle informatie ter beschikking, nodig om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

2.2 In overleg met de opdrachtgever is IMPACTz  bevoegd tijdens de uitvoering van de opdracht andere personen in te zetten en/of specia1isten te raadplegen, indien IMPACTz  dit noodzakelijk acht voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2.3 IMPACTz  zal voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik kunnen maken van de door de opdrachtgever beschikbaar te stellen passende kantoorruimte, evenals van alle andere faciliteiten, waaronder secretariële ondersteuning, laptop, mobiele telefoon en parkeerruimte.

3. BEËINDIGING

3.1 Zowel IMPACTz  als de opdrachtgever kan voortijdig en eenzijdig de opdracht beëindigen. Tenzij anders overeengekomen dient de opzegging schriftelijk bij aangetekende brief te gebeuren met een opzegtermijn van een maand.

3.2 Ongeacht de overige bepalingen van de overeenkomst, is IMPACTz  gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder dat opzegging is vereist, de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:

➢ IMPACTz  betrokken wordt bij, naar het gefundeerde oordeel van de andere partij, het onrechtmatig handelen van de andere partij ten opzichte van derden;
➢ Een bedreiging of naar het oordeel van IMPACTz  een vermoedelijke bedreiging, voor de veiligheid wordt geuit of manifest is;
➢ Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever;
➢ Door de opdrachtgever, anders dan in het kader van de overeenkomst, surseance van betaling wordt aangevraagd, of indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;
➢ De opdrachtgever geen of onvoldoende gevolg geeft aan het dringend, schriftelijk advies van IMPACTz  om surseance van betaling of faillissement aan te vragen.

3.3 Bij voortijdige beëindiging van de opdracht zal de eindafrekening bestaan uit het genoemde in artikel 5.3, vermeerderd met een bedrag gelijk aan één gemiddeld maandtarief.

4. TARIEVEN

4.1 Voor de te verrichten werkzaamheden wordt een nader overeen te komen uur- of (halve)dagtarief in rekening gebracht.

4.2 Reis- en eventuele verblijfkosten voor het woon-werkverkeer en zakelijke respectievelijk dienstreizen, in opdracht van de opdrachtgever worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht.
Bij het in rekening brengen van de reis- en verblijfkosten, evenals van alle overige out-of-pocket kosten gemaakt op verzoek van de opdrachtgever of in directe relatie met vervulling van de opdracht, worden de werkelijke kosten verhoogd met een toeslag van 10% voor administratieve werkzaamheden.

4.3 Indien er in het kader van een opdracht een tarief wordt overeengekomen, zal de reistijd in rekening worden gebracht tegen 50% van dat tarief.

4.4 De BTW over alle aan IMPACTz  verschuldigde bedragen wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

4.5 De tarieven voor opdrachten worden jaarlijks per 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan het ’Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens’ dat wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek over het voorgaande jaar.

5. FACTURERING/BETALING

5.1 Tenzij anders geoffreerd zal IMPACTz  maandelijks de opdrachtgever een factuur zenden, gebaseerd op de aan de opdracht in de voorafgaande maand bestede tijd. Daarbij geldt bij dagtarieven de regel, dat bij een tijdsbesteding tot en met 5 uren per dag, een halve dag (1/2 dag) in rekening wordt gebracht en bij een tijdsbesteding tot en met 10 uren per dag, een hele dag(1 dag). Bij een tijdsbesteding van meer dan 10 uren wordt anderhalve dag (1 ½ dag) berekend. Desgewenst zal IMPACTz  een overzicht geven van de tijdsbesteding per dag in hele uren.

5.2 IMPACTz  zendt de opdrachtgever eenmalig bij het begin van de opdracht een voorschotfactuur toe voor een bedrag ter hoogte van de geschatte declaratie van de opdracht over de periode van één maand.

5.3 Na afloop van de opdracht vindt een eindafrekening plaats met inachtneming van het voorschot.

5.4 Betaling van de facturen dient te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.5 Bij gebreke van tijdige betaling, te weten vanaf dertig dagen na ontvangst van de factuur, is de opdrachtgever in verzuim en is IMPACTz gerechtigd om de wettelijke rente conform artikel 119a en 120 BW over de gehele periode waarin het verzuim voortduurt in rekening te brengen. Verder is IMPACTz  gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten, de proceskosten en de kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, in rekening te brengen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 IMPACTz  is namens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van IMPACTz .

6.2 Indien en voor zover er op IMPACTz  enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de factuur over de laatste maand. Met dien verstande dat in het geval van de opdracht een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het factuurbedrag dat is verschuldigd over de laatste twee maanden voor beëindiging van de opdracht. Indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan 12 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste drie maanden voor beëindiging van de opdracht. Een en ander met dien verstande dat het uit te keren bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

6.3 De opdrachtgever verplicht zich IMPACTz  te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door IMPACTz  van werkzaamheden met uitzondering van die van grove nalatigheid of opzet van de zijde van IMPACTz .

7. GEHEIMHOUDING

7.1 IMPACTz  zal bij het gebruik van informatie, die haar ter kennis is gekomen in de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. De eventueel door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatiedragers en de zich daarop bevindende bestanden blijven eigendom van opdrachtgever en zullen bij beëindiging van de opdracht worden geretourneerd.

7.2 Voor zover de verstrekte of ter kennis gekomen informatie een vertrouwelijk karakter draagt, zal IMPACTz  hierover geen andere mededelingen doen dan voor de uitvoering van de opdracht vereist is.

7.3 Mededelingen over begin en beëindiging van de opdracht zullen in wederzijds overleg en met wederzijdse goedkeuring tot stand worden gebracht.

8. GESCHILLEN

Alle onopgeloste geschillen met betrekking tot opdrachten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar IMPACTz  is gevestigd.

Voorthuizen, januari 2009